Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat – Biatrend Bt.

A 075bor.hu üzemeltetője: Biatrend Bt.  Adószám: 32028380-2-13, székhely és postacím: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 60/b. (továbbiakban: Szolgáltató)

Felhasználási feltételek

A 075bor.hu honlapon (továbbiakban: HONLAP) található tartalom (ideértve: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikai elemek, szövegelemek, elektronikus könyvek, forráskódok) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, az azoknál feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalma alá eső alkotásai. Ezen szerzői jogokkal kapcsolatos mindennemű felhasználási, vagyoni és hasznosítási jogokkal Biatrend Bt., mint jogtulajdonos rendelkezik

A tartalom felhasználáshoz (kivéve az oldalon elhelyezett megosztó és lájkoló gombokkal való továbbküldéséhez) Szolgáltató kifejezett, előzetes írásbeli engedélye szükséges. Ideértve kifejezetten, de nem kizárólag az egészben vagy részletekben történő többszörösítés, másolás, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás, közzététel esetét.

A Honlap oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg az oldalakat!

Jogi és adatkezelési nyilatkozat

Az oldal használata során a Szolgáltató a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja át.

A Honlap, illetve az azt működtető Szolgáltató (adatkezelő) a honlapon nyújtott bizonyos szolgáltatások igénybevételét, így a hírlevelek megküldését előzetes regisztrációhoz köti.

A hírlevelekre való feliratkozás során történő regisztráció folyamán olyan adatok megadását kérjük, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatnak minősülnek. Az adatkezelő a honlapon a felhasználó által megadott minden adatot a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkor hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli.

Szolgáltató érintettnek tekinti bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személyt.

A regisztráció során a honlap látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük: név, email cím, lakcím, telefonszám.

A regisztráció bármikor megszüntethető a kiküldött e-mail üzenetek mindegyikében megtalálható leiratkozási linkre kattintva.

Az érintett a 075bor@gmail.com e-mail címre küldött üzeneten keresztül kérhet felvilágosítást a személyes adatairól, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.

A regisztráció során a felhasználó kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatai következő célú felhasználásához:

  • hírlevél és blogértesítő küldése a megadott email címre

  • saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése

  • értékesítési célú üzenetek, kampányok bonyolítása

  • évente több alakalommal más, a regisztrált látogatót esetlegesen érdeklő, számára hasznos – ingyenes, és olykor fizetős – termékek vagy szolgáltatások népszerűsítése, ajánlása

Szolgáltató rendszere az érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

Szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat az érintettek kérésére történő törlésig megőrzi.

Amennyiben úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400 Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Biatorbágy, 2024. január 30.


Adatkezelési tájékoztató online fizetési szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó adattovábbításról


Ki kezeli az Ön személyes adatait?  

Az adatkezelő a Biatrend Bt. (2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 60/b.), Telefon: +36302690942

Milyen adatokat, milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?
    A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát, valamint a kezelt adatok körét alább foglaljuk össze:

Kezelt adatok köre          

Az Ön 
neve,
számlázási címe,
e-mail címe,
telefonszáma    

Az adatkezelés célja

a kibocsátó bank által végzett biztonságosabb ügyfél hitelesítés     

Az adatkezelés jogalapja

az Ön hozzájárulása  

 Az adatkezelés időtartama 

Személyes adatok esetében a 3DS authentikáció erejéig, ezt követően törlésre kerülnek.

Milyen jogok illetik meg Önt?    

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön
(i) az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Biatrend Bt. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a Biatrend Bt-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,
(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,
(iii) kérheti, hogy a Biatrend Bt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,


Mi történik, ha Ön nem járul hozzá a II. pontban felsorolt személyes adatainak kezeléséhez?    

Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatok továbbításához, akkor a fizetési folyamat az alábbi lesz: A kereskedő átirányítja Önt az CIB Bank oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód). Ezt követően a CIB Bank átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank oldalára, ahol azonosításon kell átesnie (pl. mobiltelefonra küldött kód beírása). Amennyiben az azonosítás sikeres, úgy a fizetés megtörténik, és Ön erről értesítést kap. Ezt követően automatikusan visszairányításra kerül a kereskedői felületre. 

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?    

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.


Nyilatkozat  
 
Kijelentem, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem. Ezennel önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy a Biatrend Bt. az önkéntesen megadott személyes adataimat fenti tájékoztatóban meghatározott célból továbbítsa a CIB Bank Zrt. részére.


A kamerával megfigyelt terület

Felhívjuk figyelmét, hogy a .Biatrend Bt. telephelyének (Nullahetvenöt Borkereskedés) területén a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (1) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. Az elektronikus biztonságtechnikai rendszerek személyes adatokat, képfelvételeket rögzítenek és tárolnak a hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően.

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának célja:

- az objektum biztonságának megóvása, a Biatrend Bt. vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni

javainak megóvása.

A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának jogalapja:

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése.

A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz:

- a Bt. felelős vezetője vagy általa kijelölt személy

- a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes más hatóság férhet hozzá.

A személyes adatok, felvételek tárolásának helye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 3.

A személyes adatok, felvételek tárolásának időtartama:

- a rögzítéstől számított 3, azaz három nap [jogalap: 2005.:CXXXIII. tv. 31. § (2) bekezdés]

- vagy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap, amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdekigazolásával kérték, hogy a Kft. azt ne semmisítse meg [jogalap: Szvtv. 31. § (6) bekezdés]

A rögzített és tárolt személyes adatokat, kép- és hangfelvételeket a fenti időtartamok elteltével felhasználás hiányában megsemmisíti, illetőleg törli a rendszerből. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a fenti határidőn belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Bt. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a Kft. megsemmisíti, illetőleg törli, kivéve, ha a tárolási határidő még nem járt le.

A rögzített és tárolt személyes adatokkal, kép- és hangfelvételekkel érintett személy jogosult:

- a Biatrend Bt. vezetőjéhez címzett írásbeli megkeresésében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni, tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulni, valamint kártérítést kérni.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: 06 -1- 391-1400 Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Biatorbágy, 2024. január 30.

Teljes adatkezelési szabályzatunkat itt olvashatja